องค์กรในดวงใจ ของพนักงาน Employer of Choice

องค์กร

Employer of Choice หรือ การเป็นองค์กรในดวงใจของพนักงาน

องค์กรในดวงใจ หรือ Employer of Choice หมายถึง องค์กรที่ดี หรือเป็นนายจ้างที่ดี หรือ อีกนัยนึง คือการเป็น องค์กร ที่ดี หรือ เป็นบริษัทที่พนักงานอยากทำงานด้วย เป็น องค์กรในดวงใจ ของพนักงานในองค์กร และ เป็นที่หมายปองของคนเก่งจากภายนอกองค์กรด้วย องค์กรชั้นนำ ส่วนใหญ่ จะกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็น Employer of Choice เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย “คน” เพราะเมื่อองค์กรน่าอยู่ น่าทำงาน ก็จะรักษาคนเก่งๆในองค์กรให้อยู่กับองค์กรได้นานมากขึ้น อีกทั้ง พนักงานที่มีใจให้กับองค์กร ก็จะช่วยเป็นกระบอกเสียง แนะนำบอกต่อองค์กร ให้คนเก่งๆ จากที่อื่นๆ เข้ามาร่วมงานกับเราด้วย

การเป็นองค์กรที่มีการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การเป็น Employer of Choice นั้นต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการดังนี้ 

1. การบริหาร เรื่อง Employee Engagement องค์กรที่มีความเชื่อว่า หากพนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรสูง ย่อมส่งผลต่อผลประกอบการขององค์กร ดังนั้น จึงต้องบริหารจัดการให้มีการดำเนินงานเรื่องนี้อย่างแท้จริง โดยสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือ สถาบันที่ปรึกษาภายนอก จัดหาระบบ และ เครื่องมือ มาสำรวจความต้องการ แรงจูงใจของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากกลุ่มคนเก่ง ที่จะเป็นผู้นำในองค์กรในอนาคต เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มากำหนดแนวทางในการเสริมสร้าง ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน ต่อ องค์กร

การเป็น Employer of Choice โดยปกติแล้ว คนเก่งจะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรสูง หากได้รับการดูแล และ การปฏิบัติที่ตอบสนองแรงจูงใจสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 

  1. ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยได้รับความเป็นธรรม และ คุณธรรม มนุษยธรรม ในการทำงาน 
  2. ด้านการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ และการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่อง และ เหมาะสม
  3. ด้านการได้รับการยกย่อง เชิดชู และให้รางวัลต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจ และ เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น 
  4. ด้านโอกาสในการทำงานที่ท้าทาย มีอิสระทางความคิด ทำงานที่มีความหมาย ทำให้ รู้สึกถึงคุณค่า และ ความสำคัญของตน 

การตอบสนองในแต่ละด้านนั้น องค์กรต้องมีการจัดให้มีระบบ กระบวนการ หรือแนวการปฏิบัติที่เหมาะสม รวมทั้งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เกื้อกูลกัน และสนับสนุนให้ผู้นำหน่วยงานมีบทบาทในการสร้าง Employer of Choice และความผูกพันแก่พนักงานด้วย 

นอกจากนี้ องค์กรที่ต้องการจะเป็น Employer of Choice องค์กรจะต้องกำหนดตัวชี้วัดความผูกพัน หรือ Employee Engagement Score ว่าองค์กรจะมุ่งเพิ่มความรู้สึกผูกพันของพนักงานระดับใด เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันทั้งองค์กร

2. เน้นการทำ Employee Branding โดยกำหนดแนวทางในการวางภาพลักษณ์ขององค์กร ให้มีความน่าเชื่อถือ น่านิยม ยกย่อง เน้นการสร้างจุดแข็ง จุดเด่นขององค์กรที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องทำงานร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายการตลาด เพื่อให้การสื่อสารทั้งภายใน และ ภายนอกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากพนักงาน ภายในมีความรู้สึกผูกพัน กับ องค์กร พนักงานจะเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญที่สุด ในการส่งผ่านความเป็น Employer of Choice และความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ตัวชี้วัด องค์กร ว่า เป็น องค์กรในดวงใจ หรือ Employer of Choice ที่คนชื่่นชอบและอยากทำงานด้วย จะใช้ตัววัด The most admired company ranking โดยสามารถให้สถาบันภายนอกดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจาก เด็กจบใหม่ ว่ามีความสนใจจะร่วมงานกับองค์กรใด จะทำให้รู้ว่า เราอยู่ในการจัดลำดับที่เท่าไหร่ เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ และบุคคลภายนอกมององค์กรของเราอย่างไร ต้องปรับในเรื่องใดบ้าง องค์กรจึงจะสามารถดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาทำงานได้ การบริหารองค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ และ การรับรู้ที่ดี จะช่วยดึงดูดคนเก่งให้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในทีมได้ 

จะเห็นว่า การเป็น Employer of Choice องค์กรที่ดี หรือนายจ้างที่ดีนั้น คือการบริหารจัดการ ให้พนักงานภายในสุขใจที่จะทำงาน คนเก่งภายนอกสนใจที่จะเข้าร่วมงานด้วย องค์กรจึงเกิดการพัฒนา เนื่องจากได้คนที่เต็มใจทำงาน และได้คนเก่งจากภายนอกเข้ามาร่วมเสริมทีมอีกด้วย ซึ่งเกิดมาจากความเชื่อมั่นของพนักงานต่อองค์กร ทำให้ทุ่มเท ทำงานด้วยใจ ประกอบกับดึงคนเก่งๆ เข้ามาทำงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง องค์กรก็จะเกิดการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ที่มา: HR A to Z คำบริหารคน 

Tag: องค์กร, องค์กรที่ดี, นายจ้างในดวงใจ, Employer of Choice

บริการของเรา

Recruitment

บริการจัดหางานให้กับพนักงาน และองค์กร ที่ต้องการหาความก้าวหน้าในอาชีพ

Consulting

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ และ IT โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ กว่า 20 ปี

Outsourcing

บริการจัดหาพนักงานขั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญ ให้กับคุณ เพื่อเพิ่มศักยภาพ สูงสุดให้กับองค์กรคุณ

Hard Skills ทักษะสำคัญ ที่ควรจะมีในปี 2020

By Chuchartpong  /  June 5, 2020
5 Hard Skills ทักษะที่สำคัญที่ควรจะมีในปี 2020 ผ่านมาครึ่งปีแล้ว สำหรับปี 2020 ในครึ่งปีแรก เราต่างผ่านอะไรกันมามากมาย ที่สำคัญที่สุด และเรายังคงเผชิญกับมันต่อไป นั่นคือ วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งก็ทำให้เราต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเราไปเป็นอย่างมาก ซึ่่งรวมไปถึงวิถีชีวิตในการทำงาน วันนี้เราจะมาพูดถึง ทักษะที่ควรจะมีในปี 2020…
Read More

Soft Skills ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้

By Chuchartpong  /  May 29, 2020
7 Soft Skills ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง “Skills” กัน พวกเราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า Skills มีความหมายแปลว่า “ทักษะ” แต่เมื่อเรามองลงไป เราจะเห็นว่า Skills จะถูกแบ่งออกได้เป็น Hard Skills และ Soft Skills…
Read More

RESKILL เตรียมพร้อมสู้เศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

By Chuchartpong  /  May 22, 2020
Reskill เตรียมความพร้อมสู้เศรษฐกิจ หลังวิกฤต COVID-19 Reskill เพิ่มทักษะ เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤเศรษฐกิจในอนาคต. ทำไมต้อง Reskill ?? เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางสาธารณสุข และ เศรษฐกิจ อย่างมหาศาลเลย เนื่องจากภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส โดยการทำ Social Distancing…
Read More

จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace)

By Chuchartpong  /  May 20, 2020
จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace) จรรยาบรรณในที่ทำงาน หรือ Ethics at Workplace เป็นชุดของคุณค่าที่เปลี่ยนไปตาม พนักงานและองค์กร ที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็มองว่า ที่ทำงานหรือออฟฟิศเป็น สถานที่ที่ต้องมาทุกวัน หรือ บ้างคิดว่า ออฟฟิศเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 นั่นเองไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานที่บ้าน…
Read More
Work from Home Application

JARVIZ APPLICATION

application สำหรับพนักงานบันทึกเวลาเข้าออก ระบบลาออนไลน์ และบันทึกการทำงานในแต่ละวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *