Outsourcing Service ข้อดีของการเลือกใช้พน้กงานชั่วคราวทำงานในยุค Work from Home

Outsourcing Service ข้อดีของการเลือกใช้พนักงานชั่งคราวทำงานในช่วง Work from Home

Outsourcing Service Working

Outsourcing Service คืออะไร ??

การให้บริการ Outsourcing Service เป็นการให้บริการทางด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่พนักงานประจำ โดยจะเป็นสัญญาจ้างแบบรายเดือนหรือโปรเจค ซึ่งหมายความว่า พนักงาน Outsource นั้นไม่ใช่พนักงานของทางบริษัทฯ โดยจะรับจ้างทำงานตามที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อดีทั้งกับบริษัทฯ รวมไปถึง ตัว Outsource ด้วย เนื่องจาก บริษัทฯ และ พนักงาน Outsource สามารถรู้ Scope ทางด้านเวลาในการทำงาน และหน้าที่ที่รับผิดชอบของตัวเองได้อย่างแม่นยำ จะช่วยในการวางแผน Resource หรือทรัพยากรได้ง่ายขึ้น

ข้อดีในการจ้างพนักงาน Outsource

การจ้างพนักงานจากภายนอก สำหรับองค์กร มีทั้งข้อดีและข้อจำกัด ในการเลือกใช้พนักงาน Outsource ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการจ้างของแต่ละองค์กร ถ้าหากบริษัทมีเป้าหมายในการจ้างพนักงาน Outsource อยู่แล้วจะมีข้อดีและเป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างมากดังนี้

  1. บริษัทฯได้พนักงานที่มีความสามารและมีความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะเริ่มงานได้ทันที โดยแตกต่างกับการรับพนักงานประจำทั่วไป ที่จำเป็นต้องมีการทำ Orientation หรือว่า On-Boarding Program ในการเข้าทำงาน เพื่อเรียนรู้สายงานที่ทำ ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 2-3 เดือนกว่าที่จะทำงานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสำหรับองค์กรแล้ว พนักงานที่สามารถเริ่มงานเร็วที่สุด ย่อมเป็นประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด และยังเป็นการทำ Knowledge Transfer ให้กับองค์กรด้วย ในการนำเทคนิค ความรู้ใหม่ๆ จาก Outsource นั้นให้กับพนักงานในองค์กรได้เรียนรู้และปรับใช้ด้วย จึงทำให้เป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็น On the job training ด้วยเช่นกัน
  2. บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างงานระยะสั้น ทำให้บริษัทสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการจ้างงานพนักงานจากภายนอก ที่แน่นอนได้ ซึ่งแตกต่างจากพนักงานประจำที่นอกจากจะต้องคำนวณค่าจ้างเงินเดือนแล้ว ยังต้องคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือว่าจะเป็นสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯต้องรับผิดชอบให้กับพนักงานประจำเช่นกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้พนักงานอาจมองไม่เห็นจำนวนเงิน แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทยังสามารถวางแผนทางด้านการเงินที่แม่นยำได้ 
  3. การจ้างพนักงานชั่วคราว ยังช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สำหรับองค์กรโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน หากบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการปรับตัวหรือลดขนาด บริษัทฯต้องรับความเสี่ยงค่าชดเชยพนักงานตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งการจ้างพนักงาน Outsource จะเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว บริษัทฯ จึงไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้าง จึงทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ง่ายหากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
  4. การจ้างพนักงาน Outsource  ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานในองค์กร หากบริษัทฯ จ้างพนักงาน Outsource มาทำงาน ยังช่วยให้เป็นการเพิ่มศักยภาพพนักงานประจำ เนื่องจากการเรียนรู้แบบ On the job training ยังช่วยให้พนักงานประจำได้เรียนรู้จากพนักงาน Outsource ด้วยเช่นกัน 
  5. การจ้างพนักงาน ชั่วคราว ช่วยให้บริษัทลดภาระงานสำหรับพนักงานบริหารบุคคล ในการสรรหาพนักงาน โดยจะเป็นการใช้บริการรับจัดหาพนักงาน Outsource ซึ่งเป็นบริการจัดหาพนักงาน Outsource ตามตำแหน่งที่บริษัทฯ ต้องการ โดยเป็นการจัดหาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มี่ความสามารถและเข้าถึงทรัพยากรได้ดีกว่าพนักงานบุคคลในการสรรหาในแต่ละองค์กร และเป็นการช่วยลดภาระงานของพนักงานบุคคลเช่นเดียวกัน 
  6. การจ้างพนักชั่วคราว ยังช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานของพนักงานในแต่ละ Generation ด้วย เนื่องจากปัจจุบัน ในการทำงานมีพนักงานรวมอยู่หลาย Generation ด้วยกัน การจ้างพนักงานชั่วคราวยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมดุลระหว่างพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ด้วย Generaion Gap ด้วยเช่นกัน

การจ้างพนักงานชั่วคราวในช่วง Work from Home เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับองค์กรหรือบริษัทฯ ที่จะช่วยให้บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินกิจการได้ต่อ หรือว่าดำเนินโครงการต่างๆได้ โดยการว่าจ้าง Outsource หรือพนักงานชั่วคราวนั้น ปัจจุบัน มีตัวแทน Agency ที่จะช่วยในการจัดการหาพนักงานชั่วคราวตามความต้องการของบริษัทฯ ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามความต้องการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการว่าจ้างในระยะสั้น แบบรายโปรเจคหรือแบบรายเดือน ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใน Overhead ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน 

ข้อจำกัดในการจ้างพนักงาน Outsource

ข้อจำกัดในการจ้างพนักงาน Outsource จะเห็นว่า การจ้างพนักงาน outsource ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็แลกมาด้วย ค่าจ้างที่สูง เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานประจำทั่วไป เนื่องจากพนักงาน Outsource จะได้เพียงแค่ค่าจ้างเงินเดือนเท่านั้นไม่ได้ รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานประจำได้รับ จึงเห็นว่าพนักงาน Outsource จะรับความเสียงเอง หลังจากที่หมดสัญญาไปแล้ว

จึงต้องแลกมาด้วยค่าจ้างที่สูงกว่าพนักงานทั่วไป 2-3 เท่าตัวด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและความคุ้มทุนด้วยเช่นกัน

จากที่กล่าวมาแล้ว การจ้างพนักงาน Outsource มีประโยชน์และมีข้อดีและข้อจำกัดสำหรับองค์กรที่มีเป้าหมายในการจ้างที่ชัดเจน ตามข้อดีที่กล่าวมาข้างต้น  แต่ก็มีข้อจำกัดที่ตามมาซึ่งก็คือ ค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่า การจ้างพนักงานประจำทั่วไป โดยถ้าหากบริษัทสามารถคำนวณความคุ้มทุนในการจ้างพนักงาน Outsource ได้แล้ว ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับบริษัทอย่างมากเช่นกัน 

สรุป ! ในช่วง Work from Home การจ้างพนักงานชั่วคราวทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการโครงการหรือ Project ได้ดีขึ้น เนื่องจากสามารถจัดการภาระงานและจัดการแบ่งภาระงานให้กับพนักงานชั่วคราวหรือ Outsource ไปรับผิดชอบและส่งงานตรงตามเวลาโดยสามารถจ้างงานได้เป็นรายชิ้น หรือว่าเป็นรายเดือน โดยรับผิดชอบเฉพาะโครงการที่กำหนด ด้วยพนักงาน Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญ ในเฉพาะด้านที่ทำอยู่แล้ว จึงสามารถเริ่มงานได้เลย และมีข้อผิดพลาดที่น้อยกว่า การให้พนักงานประจำที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น เหมาะสำหรับการจ้างงานและทำงานในระยะสั้นมากที่สุด และยังเห็นว่าภาระงานของ Outsource จะเป็นงานรายชิ้นทำให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้ง่ายกว่าด้วยเช่นกัน 

Hard Skills ทักษะสำคัญ ที่ควรจะมีในปี 2020

By Chuchartpong  /  June 5, 2020
5 Hard Skills ทักษะที่สำคัญที่ควรจะมีในปี 2020 ผ่านมาครึ่งปีแล้ว สำหรับปี 2020 ในครึ่งปีแรก เราต่างผ่านอะไรกันมามากมาย ที่สำคัญที่สุด และเรายังคงเผชิญกับมันต่อไป นั่นคือ วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งก็ทำให้เราต่างต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของเราไปเป็นอย่างมาก ซึ่่งรวมไปถึงวิถีชีวิตในการทำงาน วันนี้เราจะมาพูดถึง ทักษะที่ควรจะมีในปี 2020…
Read More

Soft Skills ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้

By Chuchartpong  /  May 29, 2020
7 Soft Skills ที่จะช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายได้ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง “Skills” กัน พวกเราคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า Skills มีความหมายแปลว่า “ทักษะ” แต่เมื่อเรามองลงไป เราจะเห็นว่า Skills จะถูกแบ่งออกได้เป็น Hard Skills และ Soft Skills…
Read More

RESKILL เตรียมพร้อมสู้เศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID-19

By Chuchartpong  /  May 22, 2020
Reskill เตรียมความพร้อมสู้เศรษฐกิจ หลังวิกฤต COVID-19 Reskill เพิ่มทักษะ เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤเศรษฐกิจในอนาคต. ทำไมต้อง Reskill ?? เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางสาธารณสุข และ เศรษฐกิจ อย่างมหาศาลเลย เนื่องจากภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส โดยการทำ Social Distancing…
Read More

จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace)

By Chuchartpong  /  May 20, 2020
จริยธรรมในที่ทำงาน (Ethics at Workplace) จรรยาบรรณในที่ทำงาน หรือ Ethics at Workplace เป็นชุดของคุณค่าที่เปลี่ยนไปตาม พนักงานและองค์กร ที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็มองว่า ที่ทำงานหรือออฟฟิศเป็น สถานที่ที่ต้องมาทุกวัน หรือ บ้างคิดว่า ออฟฟิศเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 นั่นเองไม่สำคัญว่าคุณจะทำงานที่บ้าน…
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *