Outsourcing Service

In terms of budget, outsourcing is an ideal way to help

your organization manage your IT systems.

Outsourcing Service

Optimistic Outsourcing Service เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับองค์กรของท่านโดยการจัดหาบุคลากรทางด้าน IT ตามความต้องการ ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้นและยังให้องค์กรสามารถควบคุมงบประมาณในการจ้างพนักงานได้อีกด้วย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ในการจัดการ Outsource กว่า 10 ปี โดยเราให้บริการจัดหาร Outsource ด้าน IT ทั้งในตำแหน่ง Programmer System Analyst UX/UI Designer เป็นต้น

ทำไมต้องจ้างพนักงานชั่วคราวหรือ Outsource ?

ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว สำหรับองค์กร เนื่องจากไม่ต้องจ้างพนักงานประจำ

ได้พนักงานที่มีความสามารถ ลดเวลาในการฝึกอบรม

มีระยะเวลาสัญญาที่แน่นอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสามารถวางแผนการทำงานได้ถูกต้อง

เป็นการกระตุ้นพนักงานประจำให้กระตือรือร้นในการทำงาน

ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพียงกรอกข้อมูลบริษัทของคุณและบอกความต้องการเรา เราจะติดต่อคุณกลับไปภายใน 24 ชม.

[wpforms id=”2257″]

[recent_blog_post category=”44″ limit=”4″ grid=”4″]

Work from Home Application

JARVIZ APPLICATION

application สำหรับพนักงานบันทึกเวลาเข้าออก ระบบลาออนไลน์ และบันทึกการทำงานในแต่ละวัน

Outsourcing Service

In terms of budget, outsourcing is an ideal way to help your organization manage your IT systems. The benefits include the flexibility to make additional modifications to the IT service team and to reduce your burden of IT management. We are here to provide outsourcing services to remove some of your burden.

Optimistic Outsourcing Service เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับองค์กรของท่านโดยการจัดหาบุคลากรทางด้าน IT ตามความต้องการ ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้นและยังให้องค์กรสามารถควบคุมงบประมาณในการจ้างพนักงานได้อีกด้วย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ในการจัดการ Outsource กว่า 10 ปี โดยเราให้บริการจัดหาร Outsource ด้าน IT ทั้งในตำแหน่ง Programmer System Analyst UX/UI Designer เป็นต้น

ทำไมต้องจ้างพนักงานชั่วคราวหรือ Outsource ?

  • 1. ลดต้นทุนในด้านการสรระหาและคัดเลือกพนักงาน
  • 2. ลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและค่าชดเชยในระยะยาว
  • 3. ลดภาระงานของพนักงานประจำไม่ให้มากจนเกินไป
  • 4. ลดความเสี่ยงเมื่อต้องเพิ่มหรือลดพนักงานในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจ
  • 5. ได้บุคลากรที่มีความสามารถสามารถทำงานได้เลย ในระยะเวลาที่จำกัด

จุดแข็งของพนักงานชั่วคราว ?

  • 1. ค่าตอบแทนดี
  • 2. ประเมินจากสมรรถนะและความสามารถเป็นหลัก
  • 3. มีอิสระไม่ผูกมัดกับองค์กรใด
  • 4. ต้องเป็นผู้ที่รักในการเรียนรู้และชอบท้าทายตัวเอง
New Normal

Application Development Outsourcing

Fusion provides services to recruit and select
the right personnel fordifferent levels of application development.
We are here for organizations that have limitations to increase
or decrease their staff.

Positions outsourced are as follows

– Application Developer (.Net, C ++, C #, VB, PHP, and others)
– System Analyst
– Project Manager

New Normal

Outsourcing Service

Outsourcing services as one of the most modern and smart business trends today helps businesses to have abundant human resourcesto compete but solve cost problems and improve services. Outsourced human resource solutions in Fusion Solution are designed to meet the specific requirements of each customer, to meet the needs of short-term and long-term projects. Staffing is recruited by Fusion Solution HR services, best suited to customer needs.

Fusion Solution outsourcing is one of the leading innovators in IT outsourcing service, assisting the largest banking, F&B and telecoms firms in Thailand. Whatever your scope of requirement, Fusion strives to provide your business with an optimal IT solution and help your business achieve your project objectives though comprehensive IT support services.

CONTACT US

Fill out the form below and our HR will contact you in 24 hours

[wpforms id=”812″]

How May We Assist You?

Fill out the form below to send your message to us.
[wpforms id="5086"]