อาชีพที่จะถูก AI และ Robot แทนที่ในอีก 25 ปี ข้างหน้า (part 2)

อาชีพที่จะถูก AI และ Robot แทนที่ในอีก 25 ปี ข้างหน้า (part 2) อาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วย AI และ Robot ในอีก 25 ปีข้างหน้า บรรณารักษ์ หรือ พนักงานในห้องสมุด ซึ่ง เป็นอาชีพ ที่ในอดีต จำเป็นต้องใช้ทักษะ และ ความปราณีต เป็นระบบระเบียบในการทำงาน ทั้งการจัดเรียง,หมวดหมู่ การจัดวางหนังสือ ละใช้ความจำเป็นอย่างมาก …

Career วางแผนก้าวหน้า พาตนเองก้าวไกล

Career วางแผนก้าวหน้า พาตนเองก้าวไกล Career หรือ อาชีพ หน้าที่การงาน คำนี้หากลอยอยู่โดดๆ  เพียงคำเดียว จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ มีความหมายใดๆ ต้องมีคำประกอบท้าย เพื่อให้เห็นการกระทำจึงจะเกิดผล เช่น การวางแผนความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ เป็นต้น  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resource  ที่ดูแลงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการให้ พนักงานมีความเติบโตก้าวหน้าในองค์กร เพราะจะได้ประโยชน์ สามสถาน คือ คนทำงาน HR ก็ได้ทำหน้าที่ในการดึงศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด …