Permanent Recruitment 🆚 Outsource…แบบไหนดีกว่ากัน?

Permanent Recruitment 🆚 Outsource…แบบไหนดีกว่ากัน? ช่วงใกล้ ๆ สิ้นปีแบบนี้ หลายคนอาจจะกำลังมองหางานใหม่ ประกอบกับผ่านพ้นช่วง Covid หนัก ๆ กันมาได้แล้ว เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว องค์กรต่าง ๆ กำลังมองหาคนมีความสามารถเข้าไปช่วยขับเคลื่อนองค์กรที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันในปี 2565 ตำแหน่งงานที่แต่ละท่านได้รับข้อเสนอนั้นก็แตกต่างกันไป บางครั้งก็เป็นตำแหน่งงานประจำ (Permanent Recruitment) ที่ทำไปได้ยาว ๆ บางครั้งก็เป็นตำแหน่ง Outsource/Contract ระยะสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับองค์กรต้องการคนทำงานส่วนนี้นานแค่ไหน แต่บางครั้งเราก็ได้รับข้อเสนอตำแหน่งงาน 2 รูปแบบพร้อมกันเลยนี่สิ…จะเลือกงานแบบไหนดีนะ? …

Development

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นพัฒนา เพิ่มคุณค่าคน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HR Development เน้นพัฒนา เพิ่มคุณค่าคน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR Development หมายถึง การพัฒนาในทุกด้าน ทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ ทัศนคติ  ของบุคลากรในทีทำงานทุกระดับ เพื่อสร้างความพร้อมแก่พนักงานให้สามารถรับผิดชอบงานได้หลากหลาย หรือ มีคุณค่างานสูงขึ้น เพื่อให้เข้าสู่การเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ การงานที่กำหนด หรือมีการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า (Career Development  Plan)  การพัฒนาคนเป็นสิ่งจำเป็น ที่องค์กรจะต้องมีการบริหารจะดการอย่างเป็นระบบ และต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อคนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง …

Career วางแผนก้าวหน้า พาตนเองก้าวไกล

Career วางแผนก้าวหน้า พาตนเองก้าวไกล Career หรือ อาชีพ หน้าที่การงาน คำนี้หากลอยอยู่โดดๆ  เพียงคำเดียว จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ มีความหมายใดๆ ต้องมีคำประกอบท้าย เพื่อให้เห็นการกระทำจึงจะเกิดผล เช่น การวางแผนความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ เป็นต้น  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resource  ที่ดูแลงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมีทักษะในการบริหารจัดการให้ พนักงานมีความเติบโตก้าวหน้าในองค์กร เพราะจะได้ประโยชน์ สามสถาน คือ คนทำงาน HR ก็ได้ทำหน้าที่ในการดึงศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด …

การลาออก (Attrition) ของพนักงาน ตัวบ่งบอกระดับความผูกพัน

Attrition หรือ การลาออก บ่งบอกระดับความผูกพัน Attrition แปลว่า การลดลงของขนาด หรือ จำนวนคน  (แรงงานคน) เป็นที่ที่วงการ HR สมัยใหม่ใช้กัน หมายถึง การลาออก ของคน หรือ พนักงาน ในองค์กร จริงๆ แล้ว คำนี้ แรกเริ่มเดิมใช้อยู่่ในแวดวงนักประชากรศาสตร์ เพื่อรายงานการสำรวจ การเคลื่อนย้ายของประชากร แต่ในระยะหลังบรรดาองค์กรข้ามชาติ และบริษัทฯที่ปรึกษาชั้นนำได้นำคำศัพท์ว่า “Attrition Rate” มาใช้อย่างกว้างขวาง …

Benefit

Benefit สิทธิประโยชน์ ต้อง fit กับคนและองค์กร

Benefit สิทธิประโยชน์ ต้อง Fit กับคนและองค์กร Benefit หรือ สิทธิประโยชน์ ที่จัดให้แก่พนักงาน นอกเหนือจากค่าจ้างเงินเดือนปกติ หากเราสามารถบริหาร สิทธิประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากจะช่วยให้อัตรา Attrition น้อยลงแล้ว ยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดึงดูด (Attraction) เข้ามา  และรักษาพนักงานไว้กับองค์กรได้ด้วย  ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ทั่วไป ได้แก่ การลาพักผ่อนประจำปี รวมทั้ง การลาประเภทต่างๆ การจัดสถานเลี้ยงบุตร (Day Care) การจัดที่พักอาศัย การเบิกจ่ายกรณีไปอบรมเพิ่มเติมพิเศษ …